نمونه بر روی نوار نقاله کار کرده است

برای من ایمیل بزن