رودخانه ای که برای انتقال طلا در معادن استفاده می شد

برای من ایمیل بزن