از چرخ های کف بتونی دیاماتیک استفاده شده است

برای من ایمیل بزن